Lọc theo:
Tài khoản bù trừ được liên kết giữa tài khoản giao dịch và khoản vay mua nhà với mục đích giảm lãi suất cho khoản vay mua nhà. Tài khoản bù trừ toàn bộ có nghĩa là lãi vay mua nhà chỉ được tính trên số dư ròng (bằng số dư tài khoản vay mua nhà trừ đi số dư tài khoản giao dịch). Tổng số tiền gốc và lãi phải trả vẫn sẽ giữa nguyên, nhưng trong đó tiền lãi sẽ ít đi, số tiền gốc được trả nhiều hơn nên thời gian trả xong nợ nhanh hơn.
Vốn chủ sở hữu được tính bằng cách lấy giá trị tài sản trừ đi số dư của khoản vay hiện tại được bảo đảm bằng tài sản đó. Vốn chủ sở hữu có thể được tiếp cận trong nhiều trường hợp, chẳng hạn mua thêm tài sản, đầu tư cổ phiếu, du lịch hoặc tiêu dùng như mua ô tô, thuyền…

Việc vay thêm để tiếp cận vốn chủ sở này hữu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chi phí sinh hoạt, thu nhập, số tiền nợ và lịch sử trả nợ. Lúc đó LMI (Bảo hiểm Thế chấp cho Người cho vay) có thể được yêu cầu tùy thuộc vào số tiền bạn muốn vay.