Lọc theo:
Redraw là một chức năng của tài khoản vay cho phép bạn chuyển tiền thẳng vào tài khoản vay, và rút ra khi cần. Redraw sẽ yêu cầu một khoản hoàn trả thêm và chỉ khả dụng đối với một số tài khoản vay mua nhà, thường là một phần của “gói vay mua nhà”. Khoản redraw là sự khác biệt giữa số dư hiện tại và số dư trước khi trả thêm.